Oficiální prohlášení k akci Lékaři jsou jenom lidi

Vážení kolegové, za Sekci mladých lékařů ČLK si dovolujeme vydat oficiální prohlášení k akci Lékaři jsou jen lidi resp. #nebudmyval. Cílem je rekapitulace posledních několika měsíců, původních myšlenek a dosažených výsledků.

Před několika měsíci, v souvislosti s návrhem a posléze přijetím zákona umožňujícího lékařům odpracovat až 832 hodin přesčasů a znemožňujícího 24hodinový pobyt na pracovišti jsme vyzvali lékaře, aby od 1. prosince vyjádřili svůj nesouhlas s obojím poněkud paradoxním způsobem – dodržováním zákona. A to včetně odmítnutí pracovat přesčas nad rámec toho, co je možné nařídit ze zákona, nebo k čemu se zaměstnanci zavázali v pracovní smlouvě.

Sledovali jsme tím několik cílů:

 1. úpravu legislativy do původního stavu – max. 416 přesčasových hodin ročně, umožnění 24hodinového výkonu práce,
 2. zefektivnění a zkvalitnění předatestačního vzdělávání,
 3. zvýšení ceny práce lékaře v duchu příslibů, které lékařům dala vláda ČR prostřednictvím ministra zdravotnictví Leoše Hegera v roce 2012 a které dosud nebyly splněny.

Nejvýznamnějším, i když neformulovaným cílem bylo upozornit veřejnost na tristní situaci ve zdravotnictví, na jeho podfinancování, personální situaci, neschopnost managementů některých nemocnic a na nevyhovující podmínky pro předatestační vzdělávání v některých zdravotnických zařízeních. Výsledků je hned několik:

 1. Do akce se napříč republikou zapojilo 6000 nemocničních lékařů. Navzdory tomu, že se o nich mluvilo jako o protestujících či dokonce rebelujících, tito lékaři pouze oznámili, že budou v prosinci pracovat v mezích platné legislativy. Vzhledem k účinnosti novely zákoníku práce od 1. října byli ochotni dva měsíce pracovat s vědomím, že porušují zákon, což byl vstřícný krok vůči Ministerstvu zdravotnictví a nemocnicím, aby nevyhovující stav mohli vyřešit nebo se na prosinec připravit.
 2. Bezprecedentní nátlak donutil politiky s ostudou po několika týdnech novelizovat vládní novelu zákoníku práce. Opravná novela prošla poslaneckou sněmovnou 30. listopadu bez nejmenšího odporu. Ještě v prosinci by měl být zákon schválený senátem a následně podepsán prezidentem, účinnost od 1. ledna 2024. Nový zákoník práce se vrací k původnímu limitu 416 h dobrovolné přesčasové práce. Zároveň umožňuje pracovat 24 hodin, je však vyžadován souhlas odborové organizace i samotného zaměstnance.
 3. Na povrch vyplynulo tiché přehlížení porušování zákona v nemocnicích ze strany orgánů inspekce práce. V prvním čtvrtletí 2024 bude zahájeno pravidelné projednávání o závěrech Státního úřadu inspekce práce a poznatcích odborových organizací z nemocnic.
 4. Ve věci vzdělávání jsme se s ministrem Válkem domluvili na vzniku pozice nemocničního koordinátora vzdělávání, jehož úkolem bude sledovat plnění vzdělávacích programů. Tento proces bude pod přímým dohledem ČLK a v případě porušení může vést k sankcím vůči školiteli, vedení oddělení nebo zdravotnického zařízení. Bude zřízeno kontaktního místa pro stížnosti na nedodržování vzdělávacích plánů.
 5. Každý mladý lékař před atestací bude mít statut velmi podobný rezidenčnímu místu, tedy bude mít garantované předatestační vzdělávání bez zbytečných průtahů. Tento stav bude stvrzen dohodou s nemocnicí. Dojde k tomu nejdříve v přímo řízených organizacích, nicméně vzhledem k tomu, že řádné zajištění vzdělávání je podmínkou pro získání akreditace bude toto hlídáno i v dalších nemocnicích. Nestane se tedy, že se bude nemocnice nebo vedení kliniky/oddělení mstít mladému lékaři za „neposlušnost“, jak tomu v mnoha případech na podzim letošního roku bylo. Bude povinnost volna před atestační zkouškou a zkouškou po kmeni (v přímo řízených nemocnicích bude nařízeno pokynem ministra, ostatním nemocnicím zákonem od 1. 1. 2025).
 6. Po domluvě s ředitelem odboru přímo řízených organizací Ing. Janem Michálkem bude všem ředitelům přímo řízených nemocnic a zřizovatelům nemocnic (např. kraje a města) zaslán dopis upozorňující na nepřijatelnost některých praktik, kterými je lékařům znemožňováno předatestační vzdělávání. O různých postupech, ke kterým se vedoucí pracovišť uchylují, víme díky podnětům, které jsme sesbírali a předali přímo do rukou ministra Válka.
 7. Veřejně se začala diskutovat otázka speciálního zákona o odměňování ve zdravotnictví. Vzniknout by měl příští rok a platit od 1. ledna 2025. Za tento zákon se osobně zaručil ministr Válek a premiér Fiala. Současně jsme si vydobyli možnost být při tvorbě tohoto zákona k jeho připomínkování. Zákon by měl konečně naplnit požadavky tzv. Hegerova memoranda (základní plat lékaře v rozmezí 1,5 – 3x průměrné mzdy).
 8. Posuny v platových třídách dle vzdělání a kvalifikace
  • zrušení 11. platové třídy
   1. třída po absolvování lékařské fakulty
   1. třída po kmenové zkoušce
   1. třída po atestaci
 9. Začala se veřejně diskutovat otázka efektivity zdravotnických zařízení a nemocniční sítě jako takové.

Velmi citlivou otázkou podle očekávání zůstává ohodnocení lékařů za jejich základní pracovní dobu. Cílem bylo nastavit mechanismus, který povede ke zvýšení ceny práce lékaře a tím i zefektivnění celého systému zdravotní péče.

Původním návrhem MZ ČR bylo rozdělení části peněz z úhradové vyhlášky do platů a mezd. Tento návrh jsme ale nepřijali, protože nebyl jasný mechanismus, jakým by se peníze dostaly i k lékařům, kteří nejsou odměňováni platem. Dále jsme požadovali navýšení základní složky platu, odmítali jsme rovnostářské přístupy MZ ČR týkající se dorovnávání osobního ohodnocení. Tím by byli poškozeni lékaři, kteří již z jakéhokoliv důvodu osobní příplatek mají.

Na toto zvýšení jsme postupně dospěli k částce 9,8 mld. Kč, která byla v současné době nejvyšší možnou.

Na konkrétní konečné znění dohody dosud čekáme. Víme, že klíč k rozdělení by měl být 5/8/15 tisíc Kč pro L1/L2/L3. Současně sestry a nezdravotníci by měli dostat k základu 5 %.

Pro ilustraci několik čísel (počítáno dle průměru platu, data z ČSÚ za rok 2022):

 • L1 navýšení o 12,08 %
 • L2 navýšení o 16,28 %
 • L3 navýšení o 27,19 %

Podotýkáme, že se jedná o nejvyšší navýšení základního platu lékaře za opravdu velmi dlouhou dobu!

Dosáhli jsme toho, že současný návrh počítá s přidáním ve formě osobního příplatku, což se projeví i v ceně práce vykonané v přesčasovém režimu.

Velkou vášeň pochopitelně vzbuzuje účast odborů a ČLK v jednání. Vzhledem k tomu, že jako část ČLK nemáme pravomoci, které jsme k jednání potřebovali, bylo nezbytné oslovit odborové organizace. Zástupci těchto organizací mají právo svolat jednání tripartity, resp. vyzvat k jednání členy vlády. Tím došlo k úpravě vztahů mezi jednotlivými jednajícími stranami. Tyto byly někdy opravdu vyhrocené. Účast prezidenta ČLK Milana Kubka je zcela pochopitelná, jelikož jsme po celou dobu jednání vystupovali jako Sekce mladých lékařů ČLK. Prezident ČLK je nejvyšším představitelem komory.

Dalším kontroverzním bodem bylo navyšování platů sester. Zapojením odborů nebylo možné otázku odměňování sester vynechat. Tuto podmínku měl ostatně při jednání a zvyšování celkové výše nárůstu projednávané částky i premiér Fiala a ministr Válek. Vzhledem k tomu, že SML a celá iniciativa stojí na lékařích, byly pro nás nepřijatelné původní návrhy, které by vzhledem k nepoměru mezi počtem lékařských a nelékařských úvazků vedly ke zcela zanedbatelným finančním přínosům pro lékaře. Nakonec se nám povedlo vyjednat, aby si lékaři přerozdělili většinu z alokované částky.

Celý tento proces byl výsledkem nesčetného množství schůzek a jednání na úrovni ministerstev, odborových organizací i jednotlivců – poslanci, senátoři, poradci atd., nemluvě o zapojení veřejnosti a médií. Je třeba si uvědomit, že donutit zákonodárce k takto rychlé změně zákona se za posledních několik desítek let žádnému mladému lékaři nepovedlo, a že nynější zvýšení je pouze mezikrokem k řádnému systému odměňování lékařů. Dalším mezikrokem má být úprava platových tabulek od 1. července 2024. To ostatně deklaroval veřejně jak ministr zdravotnictví Válek, tak premiér Fiala.

Víme, že jsou lékaři, kteří dostali ve svých nemocnicích nabídky výrazně vyšší. Je to pouze důkazem, že nemocnice finančními prostředky disponují. Také jsme odmítli nabídku pro nás mimořádně lukrativní, ale v tom případě by došlo k navýšení jen pro lékaře ve fakultních nemocnicích a jiných přímo zřizovaných ZZ. Tuto jsme ale odmítli, protože našim cílem bylo bojovat za všechny.

Z původní nadšenecké myšlenky malé skupiny mladých lékařů vznikl megalomanský projekt, který zdaleka není u konce, a na kterém se zavazujeme pracovat dál. S přibývajícími týdny a narůstajícím psychickým i fyzickým vyčerpáním nám bylo čím dál jasnější, že některé věci prostě za čtvrt roku nezměníme. A ruku v ruce s tím nám bylo jasnější, že celá tato akce je pro náš pracovní kolektiv právě prvním výchozím bodem pro další nutné změny v českém zdravotnictví.

Do konce prosince nás ještě čeká schůzka pracovní skupiny na MZČR, kde chceme mj. projednávat otázky mateřství a rodičovství, konkrétně např. školky a dětské skupiny při nemocnicích, otázku zkrácených úvazků, varianty “střídavé” rodičovské (tedy různé dny čerpání obou rodičů) aj.

Naše poděkování na konci patří všem, kteří začali zákon dodržovat, riskovali tím svoje pracovní postavení, proces vzdělávání a vystavili sebe i své blízké přechodným snížením výdělku. Také děkujeme za všechny příznivé komentáře a podněty ze stran laické i odborné veřejnosti!

Sekce mladých lékařů ČLK